In Aktualności

Wpisując się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w środę 09.11.2021 w Kuźni Przedsiębiorczości odbył się warsztat skierowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli. Celem spotkania było zapoznanie młodych ludzi z narzędziami służącymi do tworzenia planu realizacji przedsięwzięcia, tzw. Modelowania biznesowego.

Na wstępie warsztatu uczestnicy zostali podzieleni na czteroosobowe zespoły, a następnie mieli okazję do bliższego poznania siebie wzajemnie, określenia swoich mocnych stron, zainteresowań oraz przypisania sobie roli w zespole, z podziałem na funkcje i kompetencje techniczne, zarządczo – biznesowe i kreatywne.

Następnym etapem spotkanie był wybór projektów – przedsięwzięć, które zespoły chciały poddać analizie. Co ważne, projekty poprzez głosowanie w grupach wybierali sami uczniowie, a dotyczyły one przedsięwzięć związanych z przyszłością zawodową, aktywnościami integracyjnymi dla klasy lub rozwijania działalności charytatywnej. Kluczową fazą warsztatów było opracowanie szablonu modelu biznesowego (Bussines Model Canvas) dla wybranego przedsięwzięcia. Narzędzie to zostało opracowane i rozpowszechnione głównie przez Aleksandra Osterwaldera, z przeznaczeniem dla budowania modelu biznesowego innowacyjnych przedsięwzięć, rozwijanych w warunkach dużego ryzyka rynkowego – startupów. Jednakże uniwersalny charakter szablonu, jego komplementarność oraz logika wypełniania tworzą z niego doskonałą bazę do planowania różnorodnych przedsięwzięć wdrażanych przez sektor biznesowy, samorządowy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz inicjatywne.

Podczas warsztatu został przedstawiony i objaśniony cały szablon modelu biznesowego, wszystkie jego elementy oraz zachodzące między nimi systemowe powiązania. Uczestnicy określali segmenty klientów i użytkowników, dla których określali propozycję wartości. Następnie przypisywano adekwatne kanały dotarcia i informacji dla konkretnej grupy docelowej oraz określano, jakie relację będą budować z klientami. W dalszej kolejności zespoły opracowały zasoby niezbędne do wprowadzenia przedsięwzięcia w życie, kluczowe działania – etapy wdrażania projektu, a także partnerów, bez których realizacja planu mogłaby okazać się niemożliwa.

Na końcu uczestnicy wskazali planowane strumienie przychodów oraz określili kategorie kosztów, jakie będą ponoszone na etapie operacyjnym. Spotkanie było okazją do praktycznej pracy z narzędziem i poznania przebiegu procesu tworzenia modelu biznesowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością, dużą aktywnością podczas warsztatu i pracy w zespołach oraz znajomością oczekiwań przyszłych klientów/użytkowników zaplanowanych przedsięwzięć.

F