In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza nabór uczestników
z Gminy Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko

 do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

Liczba miejsc w naborze – 16 (możliwość zwiększenia liczby osób po akceptacji Instytucji Pośredniczącej)

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola oraz Gminy i Miasta Nisko która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższej grupy:

Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz szkoleń służących podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach 11 maja 2023 r. – 23 czerwca 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 23 czerwca 2023 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.


Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-wersja-edytowalna, regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny: formularz-rekrutacyjny-wersja-edytowalna, formularz-rekrutacyjny
  3. Karta oceny formalnej:karta-oceny-formalnej-wersja-edytowalna, karta-oceny-formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej:karta-oceny-merytorycznej-wersja-edytowalna, karta-oceny-merytorycznej
  5. Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym :oswiadczenie-o-dochodach

Ogólne informacje dotyczące grupy docelowej: ogolne-informacje-dotyczace-grupy-docelowej

 Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 511 440 515

Budynek SSG-MZK, inkubator i park maszynowy

F