In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. jako Partner projektu

ogłaszają nabór nr 7/ST/2018 do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

UWAGA: warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach naboru nr 7/ST/2018 jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych uczestników o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) lub uczestników powyżej 50 roku życia.

Ograniczenia powyższe nie dotyczą przedsiębiorstw posiadających status małego przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

Przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 2. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 2. małe przedsiębiorstwo – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 3. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 5.11.2018 r. od godz. 13:00 do 16.11.2018 r. do godz. 15:00.

Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru.

Termin przyjmowania Formularzy w poszczególnych naborach zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

HARMONOGRAM NABORÓW DO PROJEKTU „FINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”
NABÓR VII 05.11.2018-16.11.2018
NABÓR VIII 22.11.2018-05.12.2018
NABÓR IX 10.12.2018-21.12.2018

Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103, lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 217- II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

 • telefonicznie: 15 814 91 12 lub osobiście w siedzibie Operatora,
 • e-mail: projektbur@ststrefa.pl
 • strona internetowa ststrefa.pl zakładka Projekty UE, Aktualności

  UWAGA !!! Formularze zgłoszeniowe MIKROPRZEDSIĘBIORSTW kierujących do projektu pracowników z wyższym wykształceniem oraz poniżej 50 roku życia prosimy składać bezpośrednio do Partnera Projektu w Tarnobrzegu.

   

 • telefonicznie 789 446 760 lub osobiści w Biurze Projektu w Tarnobrzegu
 • e-mail: tarnobrzeg@akademiamddp.pl

Pliki do pobrania:

100.0-e_wi-03-regulamin-wsparcia-stsg

110.0-e_wi-05-formularz-zgłoszeniowy-za.-1-do-regulaminu

111.0-e_wi-04-dane-uczestnika-za.-1-do-formularza

112.0-e_wi-03-owiadczenie-o-spełnieniu-kryteriw-za.-2-do-formularza

112.1-e_wi-03-informacje-przedsiębiorstwa-samodzielnego-za.-1-do-owiadczenia-mp

112.2-e_wi-03-informacje-przedsiębiorstwa-partnerskiego-za.-2-do-owiadczenia-mp

112.3-e_wi-03-informacje-przedsiębiorstwa-powizanego-za.-3-do-owiadczenia-mp

113.0-e_wi-03-oświadczenie-o-pomocy-de-minimis-za.-nr-3-do-formularza

114.a-e_wi-01-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-de-minimis-za.-4a-do-formularza

114.b-e_wi-01-formularz-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-inn-ni-de-minimis-za-4b-do-formularza

120.1-e_wi-04-umowa-wsparcia-oper-za.-2-do-regulaminu

120.2-e_wi-03-umowa-wsparcia-part-za.-2-do-regulaminu

130.0-e_wi-03-wniosek-o-refundacji-kosztów-za.-3-do-regulaminu

oswiadczenie-vat

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Fot. Biuro Projektu mieści się na II piętrze budynku Kuźni Przedsiębiorczości, przy ul.Kwiatkowskiego 1 (dawna dyrekcja HSW).

F