In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza II nabór uczestników z Gminy i Miasta Nisko

do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe. Liczba miejsc w naborze – 17 (11 kobiet, 6 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać : * osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina i Miasto Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  1. osoba w wieku 50 lat i więcej,
  1. kobieta,
  1. osoba z niepełnosprawnościami,
  1. osoba długotrwale bezrobotna,
  1. osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant.
 5. Imigrant.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: w obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Podwolina działających w zakresie usług turystycznych, pielęgnacji terenów zielonych, małej gastronomii i innych usług w obszarze zbiornika wodnego.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:

osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 13 maja 2022 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”. Dokumenty rekrutacyjne⬇️:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny,formularz-rekrutacyjny-wersja-edytowalna, formularz-rekrutacyjny
 3. Karta oceny formalnej, karta-oceny-formalnej-wersja-edytowalna, karta-oceny-formalnej
 4. Karta oceny merytorycznej,karta-oceny-merytorycznej-wersja-edytowalna, karta-oceny-merytorycznej
 5. Wzór druku do ZUS US-7, wzor-druku-zus-us-7
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład, wzor-druku-us-7-przyklad

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:
Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 15 814 91 12 lub 15 844 33 41 wew. 27 

Zespół SSG-Kuźnia Przedsiębiorczości MZK

F