In Aktualności

Kuźni Przedsiębiorczości SSG rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Aktywizacja- rewitalizacja”.

W styczniu 2021 roku została podpisana umowa  o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy RPO WP 2014-2020.

Celem projektu- jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej poprzez objęcie doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami i aktywizacją zawodową (staże) 40 osób z 2 gmin MOF w okresie realizacji projektu oraz uzyskanie efektywności zatrudnieniowej oraz efektywności zawodowej osób pracujących z grupy docelowej.

Cel projektu wpisuje się w działania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gmin Stalowa Wola i Nisko oraz jest komplementarny z projektami rewitalizacyjnymi. Projekt zakłada aktywizację zawodową osób oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy poprzez:

– zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy;

– poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, pracujących ubogich

– poprawę sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz ubogich pracujących.

GŁÓWNYMI ZADANIAMI W PROJEKCIE SĄ:

  1. Opracowanie indywidualnych planów działania, które mają na celu wyznaczenie celów zawodowych, wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego (każdy uczestnik będzie miał opracowaną swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego).
  2. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy oraz umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
  3. Bezzwrotna pomoc dla uczestników Projektu – staż, który ma celu umożliwienie uczestnikom projektu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jego szansę na uzyskanie zatrudnienia.

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób powyżej 30 r. ż., które nie brały udziału w takiej samej formie wsparcia, zamieszkujące (wg Kodeksu Cywilnego) na obszarze realizacji projektu, należące do następujących grup:

  1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

  1. Rolnicy i członkowie ich rodzin.
  2. Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący.

Szczegóły oraz dalsze informacje o projekcie już wkrótce:

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 15 814 91 12

K.G.

 

F