In Aktualności

Informujemy, że od dnia 4 maja 2023 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór uczestników z Gminy Stalowa Wola do projektu “Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny Rynek Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu będą podane w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje o projekcie:

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
 • mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko
 • osoby, które nie korzystały z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie
  w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza:
  – osoby w wieku 50 lat i więcej
  – kobiety
  – osoby z niepełnosprawnościami
  – osoby długotrwale bezrobotne
  – osoby o niskich kwalifikacjach
 • rolnicy i członkowie ich rodzin posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa
 • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
  oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
 • reemigranci
 • imigranci

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej poprzez objęcie doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami i aktywizacją zawodową (staże) 40 osób z 2 gmin MOF Stalowej Woli w okresie realizacji projektu oraz uzyskanie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 16 osób oraz efektywności zawodowej dla 3 osób pracujących z grupy docelowej. Cel projektu wpisuje się w działania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gmin Stalowa Wola i Nisko oraz jest komplementarny z projektami rewitalizacyjnymi.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 40 osób (26 kobiet-K i 14 mężczyzn-M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola oraz Gmina i Miasto Nisko, które nie korzystały z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należące do poniższych grup:

 1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zwłaszcza:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 1. Rolnicy i członkowie ich rodzin- osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 2. Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
 3. Reemigranci
 4. Imigranci.

 Realizowane działania:

 1. Indywidualny Plan Działania (IPD)- dla 40 osób,
 2. Szkolenia i kursy dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową uczestników na rynku pracy, kończące się nabyciem kompetencji i/ lub kwalifikacji zawodowych, które będą odpowiadały potrzebom regionalnego rynku pracy- dla 40 osób,
 3. Staże (organizowane na okres 3 miesięcy)- dla 40 osób.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia  osób pozostających bez pracy i poprawa sytuacji zawodowej w grupie osób pracujących poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego. Założone wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i zawodowej:

 • wśród osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- 45%,
 • dla pozostałych osób nie należących do kategorii osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – 60%,
 • w grupie osób pracujących – 45%.

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. w Biurze Projektu: Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pok. 118, tel. 511 440 515
 2. na stronach ststrefa.pl (w zakładce „Projekty”) mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).
F