In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. jako Partner projektu

 ogłaszają nabór nr 13/ST/2019

do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

UWAGA: warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach naboru nr 13/ST/2019 jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych w SZCZEGÓLNOŚCI MAŁYCH oraz średnich przedsiębiorstw, które jeszcze nie skorzystały ze wsparcia. Średnie firmy mogą zgłosić jedynie uczestników o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) lub uczestników powyżej 50 roku życia.

Kwota dofinansowania na MAŁE przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 12 000,00 zł na firmę. Kwota dofinansowania na ŚREDNIE przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 4000,00 zł na pracownika. Dofinansowane mogą być te usługi, których termin zakończenia nie przekracza daty 30.06.2019 r.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%.
 2. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Obowiązujące w naborze XIII limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. małe przedsiębiorstwo – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).
 2. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące złotych).

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 20.03.2019 r. od godz. 13.00 do 05.04.2019 r. do godz. 14:00.

Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103, lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 227- II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP
  z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10)

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

U Partnera Projektu:

Pliki do pobrania:

 

 

F