In Aktualności

Zespół Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej realizuje obecnie dwa projekty „miękkie” dofinansowane ze środków funduszy europejskich. Obydwa skierowane są do osób, które chcą zmienić swoją zawodową przyszłość wchodząc w nowy obszar kompetencji. Bilans działań całorocznych wygląda nastepująco:

 Platforma Startowa „Unicorn Hub”.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. pełniąc rolę Partnera Kosztowego od 01.01.2019 r. realizuje projekt pod nazwą „Platforma Startowa Unicorn Hub.” Przewidywany termin zakończenia realizacji to 31.07.2023 r. Przedmiotem projektu jest utworzenie Platformy Startowej „Unicorn Hub”, której celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Od początku roku 2022 w inkubacji uczestniczyło łącznie 107 spółek z branż IT/ICT, Medycyna/Zdrowie Publiczne, Smart city/Transport. Tylko w 2022 roku 27 startupów otrzymało wsparcie z PARP w kwocie 21 898 619,80 zł.

Innowacyjne rozwiązania proponowane przez startupy podążają za trendami technologicznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi, społecznymi, a także środowiskowymi.

2022 roku zostały zrealizowane kolejne dwie rundy inkubacji, a w ramach projektu odbyło się wiele spotkań zarówno programowych, jak również informacyjno-promocyjnych, podczas których komunikowany był zakres działań MZK Sp. z o.o.

W zorganizowanych spotkaniach typu: Selection Days, Design Sprint online, Rodmap Execution online i Roadmap Execution organizowane w Akademii WSEI w Lublinie, Demo Day #7 Demo Day #8 uczestniczyło ponad 1200 osób. W ramach naborów do rundy 7 i 8 odbyło się 7 spotkań informacyjno-promocyjnych typu Roadtrip online, dla ok 140 osób. Podczas realizacji projektu Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK świadczyła specjalistyczne usług eksperckie, a dla kilku spółek zostały opracowane prototypy MVP.  Ponad MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli był uczestnikiem ogólnopolskiego wydarzenia Deep Tech Summit, które odbyło się w dniach 16 – 17 listopada w Warszawie.

 „Aktywizacja -rewitalizacja”

28 stycznia 2021 r. została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.01.00-18-0021/19-00 na kwotę 927 659,76 zł – z łączną kwotą dofinansowania Projektu 853 446,97 zł. Okres realizacji projektu to 01.03.2021 r. – 31.07.2023 r.

Celem projektu jest wsparcie 40 osób z grupy docelowej na obszarze realizacji Projektu, który zakłada aktywizację zawodową osób oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy poprzez: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy; poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa; poprawę sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz tzw. ubogich pracujących.

W 2021 i 2022 roku ogłoszono łącznie 3 nabory do projektu, tj.:

  • 2 nabory dla mieszkańców z Gminy i Miasta Nisko,
  • 1 nabór dla mieszkańców z Gminy Stalowa Wola.

Łącznie zrekrutowano do projektu 14 osób (12 osób bezrobotnych i 2 osoby bierne zawodowo), którym opracowano indywidualne plany działania, mające na celu wyznaczenie celów zawodowych, wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego- praca z doradcą zawodowym. 4 osoby podjęły zatrudnienie w trakcie udziału w projekcie po opracowaniu indywidualnego planu działania
i nie uczestniczyły w szkoleniach i stażach. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych, w których uczestniczyło 10 osób.

Zorganizowano staż, który ma celu umożliwienie uczestnikom projektu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jego szansę na uzyskanie zatrudnienia, w którym uczestniczyło do końca 2022 roku 6 osób. 4 osoby rozpoczęły staż w lutym 2023 r. Zatrudnienie do końca 2022 roku podjęło 8 uczestników projektu.

Inne działania w ramach instytucji otoczenia biznesu:

  • 15 czerwca 2022 w Kuźni Przedsiębiorczości gościli doradcy z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.
  • W ramach w ramach VIII rundy inkubacji Platforma Startowa Unicorn Hub w lipcu 2022 roku w budynku Stalowowolska Strefa Gospodarcza spotkało się 40 spółek stratupowych. Dwudniowy program warsztatów i ciekawy networking zbliżyły spółki do finalizacji swoich pomysłów biznesowych.
  • W listopadzie 2022 w budynku StSG uruchomiony został Punkt Informacyjny dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, które zainteresowane są uzyskaniem pożyczki na preferencyjnych warunkach. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, organizacji pozarządowych, podmiotów lub spółek non-profit, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych.
  • W ramach podnoszenia kompetencji pracowniczych pracownicy MZK brali udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, w tym szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach w ramach projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA dla Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, której członkiem jest Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.
  • W 2022 rozwijaliśmy usługę Wirtualnego Biura oraz usługę Coworkingu.

Plakat projektu Rewitalizacja 

 

 

F