In Aktualności

 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza nabór uzupełniający dla uczestników
z Gminy Stalowa Wola

do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

Liczba miejsc w naborze – 22 (15 kobiet, 7 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant
 5. Imigrant

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: Rynek wraz z otaczającymi ulicami (ul. Rynek, Jagiellońska, Kochanowskiego, Kopernika i Poprzeczna)

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach 28 lutego 2023 r. – 10 marca 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

– osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 10 marca 2023 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”,
 2. Formularz rekrutacyjny,
 3. Karta oceny formalnej,
 4. Karta oceny merytorycznej,
 5. Wzór druku do ZUS US-7,
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład.

 

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 511 440 515

Dukumenty do pobrania:

1.-2023.01.01-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-wersja-…

1.-2023.01.01-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

2.-formularz-rekrutacyjny-wersja-edytowalna

2.-formularz-rekrutacyjny

3.-karta-oceny-formalnej3.

3.-karta-oceny-formalnej-wersja-edytowalna

4.-karta-oceny-merytorycznej-wersja-edytowalna

4.-karta-oceny-merytorycznej

5.-wzor-druku-zus-us-7

6.-wzor-druku-us-7-przyklad

F