Witamy na naszej stronie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie
działań na rzecz rozwoju gospodarczego
Stymulowanie działań
prorozwojowych
Inicjowanie i kontynuacja
przedsięwzięć wiążących innowacje
ue-flag-2

Projekty UE

StSG inicjuje działania projektowe w obszarze kształcenia pozaformalnego, jak również aplikuje po dofinansowanie ze środków unijnych jako Lider, a także Partner kluczowych projektów.

Projekty realizowane

I. Z dniem 2 stycznia 2019 roku uruchomiona została pierwsza runda naboru do projektu “Platforma Startowa  – Unicorn Hub”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z wieloma podmiotami z sektora gospodarki, nauki oraz funduszy inwestycyjnych.

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Głównym  celem  projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

Projekt jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia, po zrealizowaniu programu inkubacji w ramach projektu mają możliwość ubiegania się o grant w wysokości do 1 miliona złotych na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek lub pozyskania kapitału prywatnych inwestorów.

Aplikuj już dziś. Generator PARP czeka na wasze projekty: lsi1420.parp.gov.pl

Wypełniając wniosek wybierz Unicorn Hub-Platforma Startowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Projektu:

w Lublinie: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl, tel: 817-104-635

w Stalowej Woli: egargas@mzk.stalowa-wola.pl, kontakt: 15 814 91 62

Dokumenty do pobrania:

harmonogram-naboru-pomysw-biznesowych-w-ramach-projektu-platforma-startowa-unicorn-hub_200623

oic-regulamin-projektu

oic-umowa-inkubacji

zal.-nr-1-do-regulaminu-konkursu.-nr-1-do-regulaminu-konkursu.-nr-1-do-regulaminu-konkursu

zal.-nr-2-do-regulaminu-konkursu.-nr-2-do-regulaminu-konkursu.-nr-2-do-regulaminu-konkursu

zal.-nr-3-do-regulaminu-konkursu.-nr-3-do-regulaminu-konkursu.-nr-3-do-regulaminu-konkursu

zal.-nr-4-do-regulaminu-konkursu.-nr-4-do-regulaminu-konkursu.-nr-4-do-regulaminu-konkursu

Platforma startowa Unicorn Hub w szczególności wspiera przedsięwzięcia z branż IT/ICT, medycyna/zdrowie publiczne; smart city/transport.

Dowiedz się więcej:

Zapraszamy na cykliczne spotkania, gdzie dowiecie się więcej o platformie, poznacie zasady aplikowania, a także poznacie historie sukcesu.

Oferta projektu.

Oferujemy kompleksowy program inkubacyjny obejmujący:

  • opiekę dedykowanego managera inkubacji,
  • dostępu do usług podstawowych (m.in. wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, podstawowego wsparcia marketingowego oraz dostępu do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe),
  • usług specjalistycznych wynikających z interaktywnej mapy rozwoju produktu, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Lider Projektu:

Partnerzy:

II. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli jest operatorem projektu pn. „Aktywizacja- rewitalizacja”. W styczniu 2021 roku została podpisana umowa  o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy RPO WP 2014-2020.

Celem projektu- jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej poprzez objęcie doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami i aktywizacją zawodową (staże) 40 osób z 2 gmin MOF w okresie realizacji projektu oraz uzyskanie efektywności zatrudnieniowej oraz efektywności zawodowej osób pracujących z grupy docelowej. Projekt będzie realizowany w okresie od marca 2021 do 31.10.222r.

Cel projektu wpisuje się w działania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gmin Stalowa Wola i Nisko oraz jest komplementarny z projektami rewitalizacyjnymi. Projekt zakłada aktywizację zawodową osób oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy poprzez:

– zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy;

– poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, pracujących ubogich

– poprawę sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz ubogich pracujących.

GŁÓWNYMI ZADANIAMI W PROJEKCIE SĄ:

  1. Opracowanie indywidualnych planów działania, które mają na celu wyznaczenie celów zawodowych, wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego (każdy uczestnik będzie miał opracowaną swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego).
  2. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy oraz umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
  3. Bezzwrotna pomoc dla uczestników Projektu – staż, który ma celu umożliwienie uczestnikom projektu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jego szansę na uzyskanie zatrudnienia.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Projektu

Kontakt: 15 814 91 12, mail: projekty@mzk.stalowa-wola.pl

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób powyżej 30 r. ż., które nie brały udziału w takiej samej formie wsparcia, zamieszkujące (wg Kodeksu Cywilnego) na obszarze realizacji projektu, należące do następujących grup:

  1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby o niskich kwalifikacjach.
– rolnicy i członkowie ich rodzin.
– osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący

Szczegóły oraz dalsze informacje o projekcie już wkrótce.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 15 814 91 12

Projekty zakończone

Adaptacja czy INNkubacja?

W partnerstwie z firmą INN Puls z Rzeszowa zrealizowaliśmy projekt “Adaptacja czy INNkubacja? – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.

W ramach Projektu udzielono wsparcie 25 osobom na założenie własnej działalności gospodarczej, w tym dwie firmy z tego Projektu ulokowały działalność w Inkubatorze (podpisane umowy Inkubacji).

Wartość projektu: 1.876.925,73 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.12.2012 – 31.05.2014

Inkubator Nowoczesnego HR

Celem głównym Projektu był wzrost konkurencyjności firm i adaptacyjności do zmieniających się warunków rynkowych poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez ich pracowników.

Grupą docelową stanowiło 18 firm z sektora MŚP.

Wartość projektu: 693.132,26 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie:
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014

Lepsze jutro dla HSW S.A.

Głównym celem Projektu było wsparcie procesu restrukturyzacji w HSW S.A. poprzez udział pracowników w szkoleniach zawodowych, komputerowych i językowych. Szkolenia te zostały zorganizowane przez Inkubator.

Wartość projektu: 1.139.994,74 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015

TechnoparkBiznesHub

Platformy startowe „TechnoparkBiznesHub”. Liderem projektu był Kielecki Park Technologiczny, natomiast Inkubator Technologiczny (dzisiejsza SSG), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego byli Partnerami kosztowymi projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu akceleracji pomysłów, który umożliwił stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem zostało objętych 60 nowo powstałych przedsiębiorstw, które otrzymały niezbędną pomoc do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Wartość projektu: 

Typ projektu:
Projekt pilotażowy

Działanie:
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie:
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Okres realizacji: 01.03.2016- 30.04.2017

Tworzymy warunki do efektywnego kreowania i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

F
Zmień rozmiar