Witamy na naszej stronie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie
działań na rzecz rozwoju gospodarczego
Stymulowanie działań
prorozwojowych
Inicjowanie i kontynuacja
przedsięwzięć wiążących innowacje
ue-flag-2

Aktywizacja-rewitalizacja

StSG inicjuje działania projektowe w obszarze kształcenia pozaformalnego, jak również aplikuje po dofinansowanie ze środków unijnych jako Lider, a także Partner kluczowych projektów.

Projekty realizowane

I. Z dniem 2 stycznia 2019 roku uruchomiona została pierwsza runda naboru do projektu „Platforma Startowa  – Unicorn Hub”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z wieloma podmiotami z sektora gospodarki, nauki oraz funduszy inwestycyjnych.

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Głównym  celem  projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

Projekt jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia, po zrealizowaniu programu inkubacji w ramach projektu mają możliwość ubiegania się o grant w wysokości do 1 miliona złotych na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek lub pozyskania kapitału prywatnych inwestorów.

Aplikuj już dziś. Generator PARP czeka na wasze projekty: lsi1420.parp.gov.pl

Wypełniając wniosek wybierz Unicorn Hub-Platforma Startowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Projektu:

w Lublinie: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl, tel: 817-104-635

w Stalowej Woli: egargas@mzk.stalowa-wola.pl, kontakt: 15 814 91 62

Platforma startowa Unicorn Hub w szczególności wspiera przedsięwzięcia z branż IT/ICT, medycyna/zdrowie publiczne; smart city/transport.

Dowiedz się więcej:

Zapraszamy na cykliczne spotkania, gdzie dowiecie się więcej o platformie, poznacie zasady aplikowania, a także poznacie historie sukcesu.

Oferta projektu.

Oferujemy kompleksowy program inkubacyjny obejmujący:

 • opiekę dedykowanego managera inkubacji,
 • dostępu do usług podstawowych (m.in. wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, podstawowego wsparcia marketingowego oraz dostępu do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe),
 • usług specjalistycznych wynikających z interaktywnej mapy rozwoju produktu, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Lider Projektu:

Partnerzy:

II. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli jest operatorem projektu pn. „Aktywizacja- rewitalizacja”. W styczniu 2021 roku została podpisana umowa  o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy RPO WP 2014-2020.

Projekt pn. „Aktywizacja-rewitalizacja” realizowany przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica- Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny rynek pracy

Wartość projektu: 927 659,76 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 788 510,79 zł

Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 31.07.2023 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej poprzez objęcie doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami i aktywizacją zawodową (staże) 40 osób z 2 gmin MOF Stalowej Woli w okresie realizacji projektu oraz uzyskanie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 16 osób oraz efektywności zawodowej dla 3 osób pracujących z grupy docelowej. Cel projektu wpisuje się w działania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gmin Stalowa Wola i Nisko oraz jest komplementarny z projektami rewitalizacyjnymi.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 40 osób (26 kobiet-K i 14 mężczyzn-M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola oraz Gmina i Miasto Nisko, które nie korzystały z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należące do poniższych grup:

 1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zwłaszcza:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 1. Rolnicy i członkowie ich rodzin- osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 2. Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
 3. Reemigranci
 4. Imigranci.

 Realizowane działania:

 1. Indywidualny Plan Działania (IPD)- dla 40 osób,
 2. Szkolenia i kursy dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową uczestników na rynku pracy, kończące się nabyciem kompetencji i/ lub kwalifikacji zawodowych, które będą odpowiadały potrzebom regionalnego rynku pracy- dla 40 osób,
 3. Staże (organizowane na okres 3 miesięcy)- dla 40 osób.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia  osób pozostających bez pracy i poprawa sytuacji zawodowej w grupie osób pracujących poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego. Założone wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i zawodowej:

 • wśród osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- 45%,
 • dla pozostałych osób nie należących do kategorii osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – 60%,
 • w grupie osób pracujących – 45%.

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. w Biurze Projektu: Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pok. 118, tel. 511 440 515
 2. na stronach ststrefa.pl (w zakładce „Projekty”) i mzk.stalowa-wola.pl(w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022r. został uruchomiony  II nabór uczestników z Gminy i Miasta Nisko do projektu „Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny Rynek Pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
 • mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko
 • osoby, które nie korzystały z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie
  w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza:
  – osoby w wieku 50 lat i więcej
  – kobiety
  – osoby z niepełnosprawnościami
  – osoby długotrwale bezrobotne
  – osoby o niskich kwalifikacjach
 • rolnicy i członkowie ich rodzin posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa
 • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
  oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
 • reemigranci
 • imigranci

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:
osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),
za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 15 kwietnia 2022 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.
Dokumenty rekrutacyjne:

 1. regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny,formularz-rekrutacyjny,formularz-rekrutacyjny-wersja-edytowalna
 3. Karta oceny formalnej,karta-oceny-formalnej-wersja-edytowalna,karta-oceny-formalnej
 4. Karta oceny merytorycznej,karta-oceny-merytorycznej,karta-oceny-merytorycznej-wersja-edytowalna
 5. Wzór druku do ZUS US-7,wzor-druku-zus-us-7
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład.wzor-druku-us-7-przyklad

 Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 15 814 91 12 lub 15 844 33 41 wew. 27

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 15 814 91 12

Biuro Projektu

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
(Stalowowolska Strefa Gospodarcza)
Kwiatkowskiego 9 (pokój 104)
37-450 Stalowa Wola

NABÓR NR I

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli ogłasza I nabór uczestników z Gminy i Miasta Nisko do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe
Liczba miejsc w naborze – 10 (7 kobiet, 3 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina i Miasto Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant.
 5. Imigrant.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: w obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Podwolina działających w zakresie usług turystycznych, pielęgnacji terenów zielonych, małej gastronomii i innych usług w obszarze zbiornika wodnego.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach 31 maja 2021r.  – 14 czerwca 2021 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Uwaga! Termin składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony do 28 czerwca 2021r.

osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 104),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 14 czerwca 2021 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu – 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.
Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
  regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
  regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny
  formularz-rekrutacyjny-do-udzialu-w-projekcie
  formularz-rekrutacyjny-do-udzialu-w-projekcie
 3. Karta oceny formalnej
  karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie
  karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie
 4. Karta oceny merytorycznej,
  karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie
  karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie
 5. Wzór druku do ZUS US-7,
  wzor-druku-zus-us-7
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład
  wzor-druku-do-zus-us-7-przyklad
   

 

Listy rankingowe dla naboru nr I w projekcie „Aktywizacja-rewitalizacja”

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Aktywizacja-rewitalizacja” w ramach I naboru dla Gminy i Miasta Nisko. Poniżej znajdują się Listy kandydatów/ kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (osobno dla kobiet i mężczyzn):

lista_rankingowa_nabor_nr_i

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja-rewitalizacja”

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja-rewitalizacja”.
szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia

Projekty zakończone

Adaptacja czy INNkubacja?

W partnerstwie z firmą INN Puls z Rzeszowa zrealizowaliśmy projekt „Adaptacja czy INNkubacja? – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.

W ramach Projektu udzielono wsparcie 25 osobom na założenie własnej działalności gospodarczej, w tym dwie firmy z tego Projektu ulokowały działalność w Inkubatorze (podpisane umowy Inkubacji).

Wartość projektu: 1.876.925,73 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.12.2012 – 31.05.2014

Inkubator Nowoczesnego HR

Celem głównym Projektu był wzrost konkurencyjności firm i adaptacyjności do zmieniających się warunków rynkowych poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez ich pracowników.

Grupą docelową stanowiło 18 firm z sektora MŚP.

Wartość projektu: 693.132,26 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie:
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014

Lepsze jutro dla HSW S.A.

Głównym celem Projektu było wsparcie procesu restrukturyzacji w HSW S.A. poprzez udział pracowników w szkoleniach zawodowych, komputerowych i językowych. Szkolenia te zostały zorganizowane przez Inkubator.

Wartość projektu: 1.139.994,74 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015

TechnoparkBiznesHub

Platformy startowe „TechnoparkBiznesHub”. Liderem projektu był Kielecki Park Technologiczny, natomiast Inkubator Technologiczny (dzisiejsza SSG), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego byli Partnerami kosztowymi projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu akceleracji pomysłów, który umożliwił stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem zostało objętych 60 nowo powstałych przedsiębiorstw, które otrzymały niezbędną pomoc do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Wartość projektu: 

Typ projektu:
Projekt pilotażowy

Działanie:
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie:
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Okres realizacji: 01.03.2016- 30.04.2017

Tworzymy warunki do efektywnego kreowania i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

F