In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz

MDDP Spółka akcyjna Akademia Biznesu Spółka komandytowa jako Partner projektu

 ogłaszają nabór nr 19/ST/2019 do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

 W ramach naboru nr 19/ST/2019 do udziału w usługach rozwojowych zachęcamy w SZCZEGÓLNOŚCI MAŁE przedsiębiorstwa, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia oraz KOBIETY w wieku powyżej 50 lat.

 Nabór jest skierowany również do Mikro i Średnich przedsiębiorstw, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia.

 Dofinansowane mogą być te usługi, których termin zakończenia nie przekracza daty 22.09.2019 r.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz doradztwa w wyborze usługi rozwojowej.

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. Mikro przedsiębiorstwa- podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.
 2. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%.
 3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikro przedsiębiorstwa- 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych)- limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).
 2. małe przedsiębiorstwo – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).
 3. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja środków na dany nabór:

 1. Mikro przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł
 2. Małe przedsiębiorstwo: 600 000,00 zł
 3. Średnie przedsiębiorstwo: 40 000,00 zł

 Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 13.08.2019 r. od godz. 10:00 do 30.08.2019 r. do godz. 14:00. Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103 lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 227– II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP
  spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10)

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

U Partnera Projektu:

Pliki do pobrania:

100.0-e_wi-06-regulamin-wsparcia-stsg

121.0-e_wi-04-owiadczenie-vat-za.-1-do-umowy-wsparcia

122.0-e_wi-04-owiadczenie-o-pomocy-de-minims

110-0-e_wi-08-formularz-zgloszeniowy-zal-1-do-regulaminu

111-0-e_wi-08-dane-uczestnika-zal-1-do-formularza

112.0-e_wi-04-oswiadczenie-o-spelnieniu-kryteriow-zal.-2-do-formularza

112.1-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-samodzielnego-zal.-1-do-oswiadczenia-msp

112.2-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-partnerskiego-zal.-2-do-oswiadczenia-msp

112.3-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-powiazanego-zal.-3-do-oswiadczenia-msp

113.0-e_wi-05-oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-zal.-nr-3-do-formularza

114.a-e_wi-01-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-de-minimis-zal.-4a-do-formularza

114.b-e_wi-01-formularz-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-inna-niz-de-minimis-zal-4b-do-formularza

115.0-e_wi-01-oswiadczenie-uczestnika-zacznik-nr-5-do-formularza

130.0-e_wi-03-wniosek-o-refundacje-kosztow-zal.-3-do-regulaminu

120.2-e_wi-06-umowa-wsparcia-oper.-za.-2-do-regulaminu

120.2-e_wi-06-umowa-wsparcia-part-za.-2-do-regulaminu

Budynek Biura Projektu przy ulicy Kwiatkowskiego 9, II piętro

K.G.

 

 

F