In Aktualności

Informujemy, że od dnia 3 lipca 2023 r. zostanie uruchomiony nabór uczestników z Gminy Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko do projektu “Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny Rynek Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu będą podane w odrębnym ogłoszeniu.
Informacje o projekcie:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo lub osoba uboga pracująca, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant
 5. Imigrant

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: Rynek wraz z otaczającymi ulicami (ul. Rynek, Jagiellońska, Kochanowskiego, Kopernika i Poprzeczna)

Osoba uboga pracująca, to osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz szkoleń służących podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Zespół projektu

F