In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje, że 31 maja 2021r. został uruchomiony  I nabór uczestników z Gminy i Miasta Nisko do projektu „Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny Rynek Pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
 • mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko
 • osoby, które nie korzystały z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie
  w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza:
  − osoby w wieku 50 lat i więcej
  − kobiety
  − osoby z niepełnosprawnościami
  − osoby długotrwale bezrobotne
  − osoby o niskich kwalifikacjach
 • rolnicy i członkowie ich rodzin posiadające nieruchomość rolną lub członkowie
  ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa
 • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
  oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
 • reemigranci
 • imigranci

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie będzie można składać od 31 maja 2021r. do 16 lipca 2021r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ:

formularz-rekrutacyjny
wzor-druku-us-7
regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
wzor-druku-us-7-przyklad

Informacje także w Biurze Projektu, pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
Kwiatkowskiego 9 (pokój 104)
37-450 Stalowa Wola
Kontakt: 15 814 91 12

 

F