In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz

MDDP Spółka akcyjna Akademia Biznesu Spółka komandytowa jako Partner projektu

 ogłaszają nabór nr 16/ST/2019 do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

UWAGA: warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach naboru nr 16/ST/2019 jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych w SZCZEGÓLNOŚCI MAŁYCH oraz średnich przedsiębiorstw, które jeszcze nie skorzystały ze wsparcia.

Kwota dofinansowania na MAŁE przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 20 000,00 zł na firmę.

Dofinansowane mogą być te usługi, których termin zakończenia nie przekracza daty 30.06.2019 r.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%.
 2. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika – dotyczy naboru nr 16/ST/2019:

 1. małe przedsiębiorstwo – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).
 2. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja środków na dany nabór:

 1. Małe przedsiębiorstwo: 750 000,00 zł
 2. Średnie przedsiębiorstwo: 50% dofinansowania: 14 000,00 zł, 60% dofinansowania: 68 000,00 zł

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 22.05.2019 r. od godz. 8:00 do 27.05.2019 r. do godz. 14:00.

Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103, lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 227- II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227 B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10)

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

U Partnera Projektu:

Pliki do pobrania:

100.0-e_wi-06-regulamin-wsparcia-stsg

110-0-e_wi-08-formularz-zgloszeniowy-zal-1-do-regulaminu

111-0-e_wi-08-dane-uczestnika-zal-1-do-formularza

112.0-e_wi-04-oswiadczenie-o-spelnieniu-kryteriow-zal.-2-do-formularza

112.1-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-samodzielnego-zal.-1-do-oswiadczenia-msp

112.2-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-partnerskiego-zal.-2-do-oswiadczenia-msp

112.3-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-powiazanego-zal.-3-do-oswiadczenia-msp

113.0-e_wi-04-oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-zal.-nr-3-do-formularza

114.a-e_wi-01-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-de-minimis-zal.-4a-do-formularza

114.b-e_wi-01-formularz-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-inna-niz-de-minimis-zal-4b-do-formularza

115.0-e_wi-01-oswiadczenie-uczestnika-zacznik-nr-5-do-formularza

120.2-e_wi-06-umowa-wsparcia-oper.-za.-2-do-regulaminu

120.2-e_wi-06-umowa-wsparcia-part-za.-2-do-regulaminu

130.0-e_wi-03-wniosek-o-refundacje-kosztow-zal.-3-do-regulaminu

oswiadczenie-vat

 

 

 

 

F