In Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza
pełniąca rolę Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim
oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. jako Partner projektu

ogłaszają nabór nr 2/ST/2018 do projektu pn.: 
„Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

 

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

Przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 2. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wyksztalcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit na przedsiębiorstwo – 8 400,00 PLN, limit na jednego pracownika – 4 200,00 PLN,
 2. małe przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 18 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 600,00 PLN,
 3. średnie przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 30 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 000,00 PLN

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru 2/ST/2018 – 564.657,29 zł

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 09.02.2018 r. od godz. 7:00 do 09.03.2018 r. do godz. 15:00.
Zastrzega się możliwość skrócenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 147
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

U Partnera Projektu:

F