In Aktualności

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. jako Partner projektu

 

 ogłaszają nabór nr 3/ST/2018

do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

 

UWAGA: warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach naboru nr 3/ST/2018 jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych co najmniej 50 % uczestników o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) przez każde przedsiębiorstwo sektora MMŚP z subregionu tarnobrzeskiego, biorące udział w Projekcie lub uczestników powyżej 50 roku życia.

 

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

Przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 2. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wyksztalcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 2. małe przedsiębiorstwo – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 3. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru 3/ST/2018 – 434 837,80 zł

 

Status przedsiębiorstwa Alokacja na nabór nr 3/ST/2018
1. Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione 152 193,23 zł
2. Małe przedsiębiorstwa 217 418,90 zł
3. Średnie przedsiębiorstwa 65 225,67 zł

 

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 08.05.2018 r. od godz. 7:00 do 08.06.2018 r. do godz. 15:00.

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103, lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 217- II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP
  z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

U Partnera Projektu:

Pliki do pobrania:

100.0-e_wi-03-regulamin-wsparcia-stsg

110.0-e_wi-03-formularz-zgoszeniowy-za.-1-do-regulaminu

111.0-e_wi-03-dane-uczestnika-za.-1-do-formularza

112.0-e_wi-03-owiadczenie-o-spenieniu-kryteriw-za.-2-do-formularza

112.1-e_wi-03-informacje-przedsibiorstwa-samodzielnego-za.-1-do-owiadczenia-mp

112.2-e_wi-03-informacje-przedsibiorstwa-partnerskiego-za.-2-do-owiadczenia-mp

112.3-e_wi-03-informacje-przedsibiorstwa-powizanego-za.-3-do-owiadczenia-mp

113.0-e_wi-03-owiadczenie-o-pomocy-de-minimis-za.-nr-3-do-formularza

114.a-e_wi-01-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-de-minimis-za.-4a-do-formularza

114.b-e_wi-01-formularz-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-inn-ni-de-minimis-za-4b-do-formularza

120.1-e_wi-03-umowa-wsparcia-oper-za.-2-do-regulaminu

120.2-e_wi-03-umowa-wsparcia-part-za.-2-do-regulaminu

130.0-e_wi-03-wniosek-o-refundacj-kosztw-za.-3-do-regulaminu

F