In Aktualności

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie realizuje projekt na podstawie umowy nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465 w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES).

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju:

 • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

 •     istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 •     spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 •     posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

Warunki pożyczki

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 40% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 50 tys. zł
 • minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
 • co do zasady miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych (np. w przypadku prowadzenia działalności sezonowej);
 • oprocentowanie wynosi 3,40%* w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP),
 • okres spłaty dla pożyczek udzielonych po okresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych w okresie do 3 miesięcy po dniu ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 36 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – dla pożyczek udzielonych w okresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych po tym okresie: do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,
 • niezbędne dokumenty dostepne są TUTAJ: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

W okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

Dopuszcza się zaangażowanie PES w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej tylko z tytułu jednej pożyczki płynnościowej. *wysokość oprocentowania na dzień 08-09-2022r.
metryka-instrumentu-finansowego-zmiany-zal.-1-do-umowy-pes

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji:
Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34
+48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl

       

F