do Aktualności

Stalowowolska Strefa Gospodarcza zaprasza wszystkich chętnych na badania penetracyjne PT (1+2). 
Terminy szkolenia i egzaminu w Stalowej Woli.
Szkolenie: 12.03-16.03.2018
Egzamin: 17.03.2018

Korzyści:
Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawodowe i może uprawniać do:
– doboru techniki badania dla stosowanej metody badania,
– określania ograniczeń w stosowaniu metody badania,
– przenoszenia norm i specyfikacji z zakresu badań nieniszczących do instrukcji badań nieniszczących,
– nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia,
– wykonywania i nadzorowania badań,
– interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami lub specyfikacjami,
– opracowywania pisemnych instrukcji badań nieniszczących,
– zapewnienia wytycznych dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym,
– zestawienia i raportowania wyników badań.

Sektory:
Szkolenie obejmuje następujące sektory wg EN ISO 9712:
Sektory przemysłowe:
* Wytwarzanie * Badania przed- i eksploatacyjne w tym wytwarzanie
Sektory wyrobu:
*Odlewy (c) *Odkuwki (f) *Złącza spawane (w) *Rury różnych średnic (t) *Wyroby przerabiane plastycznie (wp)

Dodatkowo szkolenie obejmuje swym zakresem obszar Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych i uznanie personelu do wykonywania badań NDT połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii III i IV wg 2014/68/UE – sektor „PED: w”.

Program:
Wiedza teoretyczna:
– Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712
– Podstawy fizyczne i chemiczne metody
– Charakterystyka sprzętu do badań
– Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych
– Techniki oraz etapy badania penetracyjnego
– Możliwości i ograniczenia w stosunku do innych metod
– Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury)
– Oświetlenie i warunki obserwacji
– Wykrywanie i obserwacja wskazań
– Własności i kontrola środków badawczych
– Normy związane z obiektami badań oraz techniką badań i kontrolą wyposażenia
– Zawartość i zasady redagowania instrukcji badania
– Aspekty bezpieczeństwa badania
– Dyrektywa 2014/68/UE
Umiejętności praktyczne:
-Dobór techniki i systemu badania do danego zadania badawczego
-Kontrola przydatności środków badawczych
-Kontrola warunków obserwacji wskazań
-Przeprowadzenie badania w odpowiedniej kolejności
-Protokołowanie i ocena wskazań
-Praca z normami oraz redagowanie instrukcji badania

 Szczegóły oferty tutaj: badania-penetracyjne-pt-12

F