do Aktualności

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, lider projektu, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, konkurs nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17, wpłynęły dwie oferty. W oparciu o kryteria wyboru zamieszczone w II Ogłoszeniu o naborze partnera do projektu z dnia 05.12.2017 r. do pełnienia roli Partnera w projekcie „72 Nowe Firmy” wybrano firmę Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

F