do Aktualności

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o. o. w rozpoczęła realizację kolejnego przedsięwzięcia pt.: „72 nowe firmy”. Wartość projektu to 3 797 212,60 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 227 630,71 zł.

 

Celem projektu jest utworzenie do końca marca 2018 roku 72 trwałych mikroprzedsiębiorstw (które przetrwają co najmniej 12 miesięcy) przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: niżański, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

 

Do procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 120  kandydatów, którzy otrzymają najwyższą punktację za formularz rekrutacyjny. Kandydaci zostaną poddani diagnozie  predyspozycji i ocenie motywacji na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Z powyższej grupy 84 osoby (50 kobiet i 34 mężczyzn) wezmą udział w szkoleniu i doradztwie przygotowującym do otwarcia i prowadzenia działalności, w tym także na temat przygotowania biznesplanu. Finalnie 72 uczestników otrzyma dotację na otwarcie działalności oraz wsparcie pomostowe. Wysokość dotacji na działalność gospodarczą to  max. 24 000,00 zł.


Wysokość finansowego wsparcia pomostowego – max. 2000,00 zł przez pierwszych 6 miesięcy oraz 1000,00 zł w kolejnym półroczu prowadzenia działalności.


Do procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 120  kandydatów, którzy otrzymają najwyższą punktację za formularz rekrutacyjny. Kandydaci zostaną poddani diagnozie  predyspozycji i ocenie motywacji na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Z powyższej grupy 84 osoby (50 kobiet i 34 mężczyzn) wezmą udział w szkoleniu i doradztwie przygotowującym do otwarcia i prowadzenia działalności, w tym także na temat przygotowania biznesplanu. Finalnie 72 uczestników otrzyma dotację na otwarcie działalności oraz wsparcie pomostowe. Wysokość dotacji na działalność gospodarczą to  max. 24 000,00 zł.

Wysokość finansowego wsparcia pomostowego – max. 2000,00 zł przez pierwszych 6 miesięcy oraz 1000,00 zł w kolejnym półroczu prowadzenia działalności.

Bliższe informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.72nowefirmy.pl. Dokumenty do pobrania ze strony www.72nowefirmy.pl oraz poniżej.

Nabór wniosków rozpoczyna się 11.12.2017 r. i będzie trwał do 31.12.2017 r.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty Rekrutacyjne:

regulamin-rekrutacji

umowa-o-swiadczenie-uslug-szkoleniowo-doradczych-przed-wf

zal-nr-1-formularz-rekrutacyjny

zal-nr-2-owiadczenie-kandydata

zal-nr-3-owiadczenie-o-miejscu-zamieszkania

zal-nr-4-owiadczenie-dotyczce-statusu-na-rynku-pracy

zal-nr-5-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

zal-nr-6-owiadczenie-potwierdzajce-tosamo

zal-nr-7-owiadczenie-osoby-odchodzcej-z-rolnictwa zal

nr-8-oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis

zal-nr-9-owiadczenie-o-uczestnictwie-w-jednym-projekcie

zal-nr-10-owiadczenie-o-aktualnoci-kryteriw-na-dzie-przystpienia-do-projektu

zal-nr-11-owiadczenie-o-niekaralnoci-kar-dostpu-do-rodkw-publicznych

zal-nr-12-owiadczenie-o-rezygnacji

karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego

karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego

Zapraszamy do współpracy.

 

Projekt „72 nowe firmy” jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

F