do Aktualności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz

MDDP Spółka akcyjna Akademia Biznesu Spółka komandytowa jako Partner projektu

ogłaszają nabór nr 20/ST/2019 do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

W ramach naboru nr 20/ST/2019 do udziału w usługach rozwojowych zapraszamy wyłącznie MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia. Dofinansowane mogą być te usługi, których termin zakończenia nie przekracza daty 20.10.2019 r.

Maksymalna kwota dofinansowania na firmę wynosi 23 000,00 zł.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz doradztwa w wyborze usługi rozwojowej.

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku, gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. małe przedsiębiorstwo – 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja środków na dany nabór:

 1. Małe przedsiębiorstwo: 585 000,00 zł

 Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 19.09.2019 r. od godz. 8:00 do 30.09.2019 r. do godz. 14:00.

Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru.

Dodatkowe informacje do naboru:

Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w ramach naboru – 300 zł brutto;

Przedsiębiorca składa do Operatora/Partnera dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi rozwojowej, tj. Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej wraz z załącznikami w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103, lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 227- II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP
  spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

U Partnera Projektu:

Pliki do pobrania:

100.0-e_wi-07-regulamin-wsparcia-stsg

110-0-e_wi-08-formularz-zgloszeniowy-zal-1-do-regulaminu

111-0-e_wi-08-dane-uczestnika-zal-1-do-formularza

111-0-e_wi-08-dane-uczestnika-zal-1-do-formularza

112.0-e_wi-04-oswiadczenie-o-spelnieniu-kryteriow-zal.-2-do-formularza

112.1-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-samodzielnego-zal.-1-do-oswiadczenia-msp

112.2-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-partnerskiego-zal.-2-do-oswiadczenia-msp

112.3-e_wi-04-informacje-przedsibiorstwa-powiazanego-zal.-3-do-oswiadczenia-msp

113.0-e_wi-05-oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-zal.-nr-3-do-formularza

114.a-e_wi-01-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-de-minimis-zal.-4a-do-formularza

114.b-e_wi-01-formularz-przy-ubieganiu-si-o-pomoc-inna-niz-de-minimis-zal-4b-do-formularza

115.0-e_wi-01-oswiadczenie-uczestnika-zacznik-nr-5-do-formularza

120.2-e_wi-06-umowa-wsparcia-oper.-za.-2-do-regulaminu

120.2-e_wi-06-umowa-wsparcia-part-za.-2-do-regulaminu

121.0-e_wi-04-owiadczenie-vat-za.-1-do-umowy-wsparcia

122.0-e_wi-04-owiadczenie-o-pomocy-de-minims

130.0-e_wi-03-wniosek-o-refundacje-kosztow-zal.-3-do-regulaminu

oswiadczenie-vat

 

 

F