Komunikat:

Witamy na naszej stronie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie
działań na rzecz rozwoju gospodarczego
Stymulowanie działań
prorozwojowych
Inicjowanie i kontynuacja
przedsięwzięć wiążących innowacje
ue-flag-2

Projekty UE

StSG inicjuje działania projektowe w obszarze kształcenia pozaformalnego, jak również aplikuje po dofinansowanie ze środków unijnych jako Lider, a także Partner projektów.

Projekty realizowane

Miejski Zakład Komunalny – Stalowowolska Strefa Gospodarcza  jest operatorem wsparcia kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym osób samozatrudnionych. Projekt będzie realizowany do 31.05.2019 r. w partnerstwie z firmą MDDP Sp.z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.

W ramach projektu pod nazwą „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyznał StSG fundusze na współfinansowanie kosztów dokształcania przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów: tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego oraz mieleckiego.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów dokształcania od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej, którymi są: studia podyplomowe, szkolenia i kursy, coaching, mentoring oraz doradztwo.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Projektu

Kontakt: 15 814 91 12

mail: projektbur@ststrefa.pl

Załączniki do projektu pobierz tutaj:http://ststrefa.pl/rusza-kolejny-nabor-na-szkolenia-pracownikow-dla-firm-z-regionu/

Dofinansowana usługa musi być zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych: www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Więcej informacji o popytowym systemie dokształcanie w województwie podkarpackim można zdobyć na stronie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Wkrótce StSG uruchomi nabór wniosków o refundację kosztów dokształcania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Beneficjentów projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw informujemy, iż jesteśmy w momencie weryfikacji wniosku o płatność. W chwili obecnej oczekujemy na przekazanie środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej i w związku z powyższym, wypłata refundacji usług rozwojowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez operatora kolejnej transzy dofinansowania.

Projekty zakończone

Adaptacja czy INNkubacja?

W partnerstwie z firmą INN Puls z Rzeszowa zrealizowaliśmy projekt „Adaptacja czy INNkubacja? – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.

W ramach Projektu udzielono wsparcie 25 osobom na założenie własnej działalności gospodarczej, w tym dwie firmy z tego Projektu ulokowały działalność w Inkubatorze (podpisane umowy Inkubacji).

Wartość projektu: 1.876.925,73 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.12.2012 – 31.05.2014

Inkubator Nowoczesnego HR

Celem głównym Projektu był wzrost konkurencyjności firm i adaptacyjności do zmieniających się warunków rynkowych poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez ich pracowników.

Grupą docelową stanowiło 18 firm z sektora MŚP.

Wartość projektu: 693.132,26 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie:
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014

Lepsze jutro dla HSW S.A.

Głównym celem Projektu było wsparcie procesu restrukturyzacji w HSW S.A. poprzez udział pracowników w szkoleniach zawodowych, komputerowych i językowych. Szkolenia te zostały zorganizowane przez Inkubator.

Wartość projektu: 1.139.994,74 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015

TechnoparkBiznesHub

Platformy startowe „TechnoparkBiznesHub”. Liderem projektu był Kielecki Park Technologiczny, natomiast Inkubator Technologiczny (dzisiejsza SSG), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego byli Partnerami kosztowymi projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu akceleracji pomysłów, który umożliwił stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem zostało objętych 60 nowo powstałych przedsiębiorstw, które otrzymały niezbędną pomoc do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Wartość projektu: 

Typ projektu:
Projekt pilotażowy

Działanie:
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie:
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Okres realizacji: 01.03.2016- 30.04.2017

Tworzymy warunki do efektywnego kreowania i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

F