Witamy na naszej stronie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie
działań na rzecz rozwoju gospodarczego
Stymulowanie działań
prorozwojowych
Inicjowanie i kontynuacja
przedsięwzięć wiążących innowacje
ue-flag-2

Projekty UE

StSG inicjuje działania projektowe w obszarze kształcenia pozaformalnego, jak również aplikuje po dofinansowanie ze środków unijnych jako Lider, a także Partner kluczowych projektów.

Projekty realizowane

Z dniem 2 stycznia 2019 roku uruchomiona została pierwsza runda naboru do projektu „Platforma Startowa  – Unicorn Hub”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z wieloma podmiotami z sektora gospodarki, nauki oraz funduszy inwestycyjnych.

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Głównym  celem  projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

Projekt jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia, po zrealizowaniu programu inkubacji w ramach projektu mają możliwość ubiegania się o grant w wysokości do 800 tys. na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek lub pozyskania kapitału prywatnych inwestorów.

Aplikuj już dziś. Generator PARP czeka na wasze projekty: lsi1420.parp.gov.pl

Wypełniając wniosek wybierz Unicorn Hub-Platforma Startowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Projektu:

w Lublinie: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl, tel: 817-104-635

w Stalowej Woli: egargas@mzk.stalowa-wola.pl, kontakt: 15 814 91 62

 

Dokumenty do pobrania:

harmonogram-naboru

oic-regulamin-projektu

oic-umowa-inkubacji

zal.-nr-1-do-regulaminu-konkursu.-nr-1-do-regulaminu-konkursu.-nr-1-do-regulaminu-konkursu

zal.-nr-2-do-regulaminu-konkursu.-nr-2-do-regulaminu-konkursu.-nr-2-do-regulaminu-konkursu

zal.-nr-3-do-regulaminu-konkursu.-nr-3-do-regulaminu-konkursu.-nr-3-do-regulaminu-konkursu

zal.-nr-4-do-regulaminu-konkursu.-nr-4-do-regulaminu-konkursu.-nr-4-do-regulaminu-konkursu

Platforma startowa Unicorn Hub w szczególności wspiera przedsięwzięcia z branż IT/ICT, medycyna/zdrowie publiczne; smart city/transport.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE UNICORN HUB

 

Dowiedz się więcej:

Zapraszamy na cykliczne spotkania, gdzie dowiecie się więcej o platformie, poznacie zasady aplikowania, a także poznacie historie sukcesu.

Oferta projektu.

Oferujemy kompleksowy program inkubacyjny obejmujący:

 • opiekę dedykowanego managera inkubacji,
 • dostępu do usług podstawowych (m.in. wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, podstawowego wsparcia marketingowego oraz dostępu do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe),
 • usług specjalistycznych wynikających  z iteratywnej mapy rozwoju produktu, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Lider Projektu:

Partnerzy:

Miejski Zakład Komunalny – Stalowowolska Strefa Gospodarcza  jest operatorem wsparcia kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym osób samozatrudnionych. Projekt będzie realizowany do 31.05.2019 r. w partnerstwie z firmą MDDP Sp.z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.

W ramach projektu pod nazwą „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyznał MZK Sp. z o.o.- Stalowowolska Strefa Gospodarcza fundusze na współfinansowanie kosztów dokształcania przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów:

-tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego,

-stalowowolskiego,

-niżańskiego,

-kolbuszowskiego,

-mieleckiego.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Projekt trwa do 31.08.2019 r.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie tarnobrzeskim. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Wsparcie w ramach Projektu jest dedykowane w szczególności do następujących grup docelowych oraz usług:

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia,
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 4. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji (art. 2, p.8, ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Projektu

Kontakt: 15 814 91 12

mail: projektbur@ststrefa.pl

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na:                 

 1. Szkolenia
 2. Doradztwo
 3. E-lerning
 4. Studia podyplomowe

Projekt zakłada rozliczenie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez Administratora Bazy tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 1. zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR;
 2. wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony;
 3. wydatek został prawidłowo udokumentowany;
 4. usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
 5. usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 2. małe przedsiębiorstwo – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 3. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą zostać skierowani przez swojego pracodawcę.

Limit przeznaczony na pracownika jest niezależny od pracodawcy, obowiązuje również w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia (kwota limitu na pracownika jest przyporządkowana do numeru PESEL).

Limity wydatkowania środków odnoszą się do całego okresu programowania, tj. lat 2014-2020.

Podstawowy oraz maksymalny poziom dofinansowania usługi rozwojowej:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – podstawowy poziom dofinansowania 70%, maksymalny poziom dofinansowania 80%,
 2. małe przedsiębiorstwa – podstawowy poziom dofinansowania 60%, maksymalny poziom dofinansowania 70%,
 3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowy poziom dofinansowania 50%, maksymalny poziom dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Każdy przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z Formularzem Zgłoszeniowym zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty – załączniki:

 1. załącznik nr 1 – Dane Uczestnika Projektu,
 2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP,
 3. załącznik nr 3 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 4. załącznik nr 4A- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc de minimis,
 5. załącznik nr 4B – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy).

Projekty zakończone

Adaptacja czy INNkubacja?

W partnerstwie z firmą INN Puls z Rzeszowa zrealizowaliśmy projekt „Adaptacja czy INNkubacja? – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.

W ramach Projektu udzielono wsparcie 25 osobom na założenie własnej działalności gospodarczej, w tym dwie firmy z tego Projektu ulokowały działalność w Inkubatorze (podpisane umowy Inkubacji).

Wartość projektu: 1.876.925,73 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.12.2012 – 31.05.2014

Inkubator Nowoczesnego HR

Celem głównym Projektu był wzrost konkurencyjności firm i adaptacyjności do zmieniających się warunków rynkowych poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez ich pracowników.

Grupą docelową stanowiło 18 firm z sektora MŚP.

Wartość projektu: 693.132,26 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie:
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014

Lepsze jutro dla HSW S.A.

Głównym celem Projektu było wsparcie procesu restrukturyzacji w HSW S.A. poprzez udział pracowników w szkoleniach zawodowych, komputerowych i językowych. Szkolenia te zostały zorganizowane przez Inkubator.

Wartość projektu: 1.139.994,74 zł

Numer i nazwa priorytetu:
VIII Regionalne Kadry gospodarki

Działanie:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015

TechnoparkBiznesHub

Platformy startowe „TechnoparkBiznesHub”. Liderem projektu był Kielecki Park Technologiczny, natomiast Inkubator Technologiczny (dzisiejsza SSG), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego byli Partnerami kosztowymi projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu akceleracji pomysłów, który umożliwił stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem zostało objętych 60 nowo powstałych przedsiębiorstw, które otrzymały niezbędną pomoc do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Wartość projektu: 

Typ projektu:
Projekt pilotażowy

Działanie:
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie:
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Okres realizacji: 01.03.2016- 30.04.2017

Tworzymy warunki do efektywnego kreowania i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

Zmień rozmiar